KARAMANOĞLU MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Üniversitemiz Sürekli İşçi Alım İlanı (27 Temmuz 2020)

Üniversitemiz Sürekli İşçi Alım İlanı(27 Temmuz 2020)


 

Sıra
No

Meslek Kodu

Durumu

Öğrenim Durumu

Çalışma Adresi

Sayı

Sınav
Durumu

1

Temizlik Görevlisi
(Eski Hükümlü veya Terör Mağduru)

Eski Hükümlü veya Terör
Mağduru

En az İlköğretim mezunu olmak.

Karaman/Merkez

1

Kura ve
Sözlü Sınav

 

4857 sayılı Kanun’un 30. Maddesi  kapsamında yüzde iki eski hükümlü veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

Buna göre aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

 

AÇIKLAMALAR

 1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malül sayılmayacak şekilde yaralananların işçi olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden kura usulü ile   “terör mağduru ve eski hükümlü sürekli işçi" alınacaktır.
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3. Kura usulüne tabi terör mağduru ve eski hükümlü sürekli işçi alımına ilişkin başvuru listesinin İŞKUR tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin sayısının ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda asıl ve yedek adaylar noter huzurunda kura ile belirlenecek olup listeler  Karamanoğlu Mehmehbey Üniversitesi web sayfasında (https://www.kmu.edu.tr) ilan edilecektir.
 4. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından kura usulü ile belirlenerek sınava katılacak adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi web sayfasından (https://www.kmu.edu.tr) ilan edilecektir, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 5. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı 60 (atmış) ve üzeridir. Başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde yaşı büyük olana, yaşının eşitliği halinde eğitim durumu üst öğrenim olana, eğitim durumu eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 6. İlan edilen kadroya iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi web sayfasında (https://www.kmu.edu.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 7. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde itirazı olanlar sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak verebilecektir. İtirazlar 2 (iki) iş günü içinde sonuçlandırarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi web sayfasında ilan edilecek ve ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 8. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
 9. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 10. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 11. Alınacak terör mağduru ve eski hükümlü sürekli işçinin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
 12. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi web sayfasından (https://www.kmu.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
 13. Sınav sonucuna göre görev yerleri merkez veya taşra olmak üzere Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından belirlenecektir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

        Terör mağduru sürekli işçi kadrosuna başvuran adaylarda aranan şartlar;

 1. Bu ilanın yayımı tarihinden önce Karaman İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
 3. 18 - 35 yaş arasında olmak.
 4. Askerlik ile ilişiği olmamak.
 5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

  

 

Başvuru Tarihleri : 27 – 31 Temmuz 2020

    NOT: Terör mağduru- Eski Hükümlü sürekli işçi kadrosuna ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, şartları sağlayan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya internet (https://www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacaktır.